Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vinh (M-Y)
09.09.2012

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH
(Theo thứ tự ABC)LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH

Trang 2 (M - Y)Lm. Giuse Trần Đức Mai
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Mẫu Lâm (Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. An Nhiên (Thạch Hạ, Tp. Hà Tĩnh)
Đt. 0912.922.885

Lm. Giuse Nguyá»…n Quang Minh

Năm sinh: 1975

Quê quán: Gx. Thanh Tân (Hiển Sơn, Đô Lương, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Diên (Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An).

Đt. 0988.112.667

 

Lm. Antôn Đậu Thanh Minh
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nhượng Bạn (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0914.504.959

Lm. Phanxicô X. Đinh Văn Minh
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đăng Cao (Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0984.742.155

Lm. Antôn Trần Văn Minh
Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Tân Thành (Nhân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Nghỉ bệnh
Đt. 0984.659.812

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Minh
Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay:

Đt.

Lm. Antôn Đặng Hữu Nam
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Phú Vinh (Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phú Yên (An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0912.882.525

Lm. Luca Nguyễn Ngọc Nam
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Thuận Nghĩa (Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Mỹ (Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0978.153.554

Lm. Giuse Nguyễn Viết Nam
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Kẻ Mui (Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Du học
Đt. 0978.442.186

Lm. GB. Ngô Năng
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Trung Song (Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hội Nguyên (Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt.
0972.063.782

Lm. Micae Trần Trung Năng
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Phong (Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt.

Lm. Lu-y Nguyễn Văn Nga
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Cầm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lập Thạch (Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0912.742.103

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Nghĩa

Năm sinh: 1981

Quê quán: Gx. Đồng Sơn (Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tam Trang (Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).

Đt. 01647.223.996

 

Lm. GB. Nguyễn Đức Nghĩa

Năm sinh: 1973

Quê quán: Gx. Đồng Lam (Hùng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Ngọc Liễn (thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An) và phục vụ tại Phòng khám Đa khoa Tòa Giám mục Xã Đoài.

Đt. 0976.599.459

 

Lm. Phêrô Hoàng Anh Ngợi
Năm sinh: 1968
Quê quán: Gx. Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vĩnh Luật (Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0943.343.999

Lm. Giuse Trần Đức Ngợi
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Đt. 0976.252.446

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngữ
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. La Nham (NGhi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đông Kiều (Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0973.648.352.

Lm. Phaolô Phan Thành Ngữ
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Song Ngọc (Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gh. Xuân Am (Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0915.798.209

Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn
Năm sinh: 1953
Quê quán: Gx. Thượng Lộc (Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phúc Yên (Thanh Yên, Thanh Chuơng, Nghệ An)
Đt. 0913.092.476

Lm. Giuse Hoàng Đức Nhân
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Bùi Ngọa (Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2007
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Dụ (Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0976.061.530

Lm. Giuse Nguyễn Đức Nhân
Năm sinh: 1979
Quê quán: Gx. Trang Cảnh (Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0904.530.073.

Lm. Phêrô Duơng Sỹ Nho
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Kẻ Mui (Phố Châu, Huơng Sơn, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Hội (Huơng Trạch, Huơng Khê, Hà Tĩnh)

Lm. Phêrô Nguyễn Sĩ Nho
Năm sinh: 1933
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1966
Hưu dưỡng tại Nhà hưu dưỡng TGM (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0977.038.680

Lm. Gioan Nguyễn Văn Niên (Năm)
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Phú Linh (Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Quan Lãng (Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Đt. 0917.303.511

Lm. Antôn Trần Văn Niên
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. La Nham (Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0984.640.059

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Ninh

Năm sinh: 1979

Quê quán: Gx. Văn Hạnh (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Tiền Chủng Viện Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An).

Đt. 0909.632.495Lm. Phêrô Chu Đức Phái
Năm sinh: 1968
Quê quán: Gx. Thuận Nghĩa (Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1998
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đức Lân (Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0986.724.722

Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp
Năm sinh: 1958
Quê quán: Gx. Phi Lộc (Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trung Hậu (Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 01689.277.736

Lm. Phêrô Hoàng Quốc Phong
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Tân Hội (Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hòa Thắng (Thạch Tượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0986.661.863

Lm. Phaolô Nguyễn Đình Phú
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đông Tràng (Sơn Châu, Huơng Sơn, Hà Tĩnh)
Đt. 0979.295.171

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phú
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Gia Hưng (Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Mỹ (Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt. 0984.151.278

Lm. Antôn Hoàng Sĩ Phúc
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Đức Lân (Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cẩm Sơn (Đại Sơn, Đô Luơng, Nghệ An)
Đt. 0985.064.899

Lm. Giuse Trần Văn Phúc
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thượng Bình (Huơng Long, Huơng Khê, Hà Tĩnh)

Lm. Giuse Nguyá»…n Duy PhÆ°Æ¡ng
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Mỹ Dụ (Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mô Vĩnh (Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An)
Đt.
01684.461.229.

Lm. Giuse Phan SÄ© PhÆ°Æ¡ng
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1998
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Lộc (Nghi Tân, Tx. Cửa Lò, Nghệ An)
Đt. 0977.969.429

Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gh. Con Cuông (Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An)
Đt.
0966.625.880.

Lm. Giuse Nguyễn Xuân Phương
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Văn Thành (Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nhân Hòa (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0985.988.178

Lm. Gioan B. Lê Bá Phượng
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gx. Ninh Cường (Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Chân Thành (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh)
Đt. 0922.221.023

Lm. Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng
Năm sinh: 1956
Quê quán: Gx. Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Yên (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0988.651.456

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Quang
Năm sinh: 1973
Quê quán: Họ trung Hậu, Gx. Xã Đoài
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Đại Chủng viện Vinh Thanh

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Hội Yên (Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Ngi Lộc, Nghệ An)
Đt:
0978.244.377

Lm. Giuse Phạm Ngọc Quang
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Vạn Phần (Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Lạc (Nam Linh, Nam Đàn, Nghệ An)
Đt. 0904.600.258

Lm. Giuse Nguyễn Văn Quy

Năm sinh: 1982

Quê quán: Gx. Mẫu Lâm (Nghi Lâm, Nghị Lộc, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cự Tân (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đt. 0982. 807.200

 

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Quý
Năm sinh: 1954
Quê quán: Gx. Cầu Rầm (Tp. Vinh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thượng Nậm (Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An)
Đt. 0987.781.318

Lm. Gioan Nguyễn Đức Quyến

Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gh. Bắc Thịnh (Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0983.937.107

Lm. Phêrô Nguyễn Quyền
Năm sinh: 1947
Quê quán: Gx. Thuận Nghĩa (Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phú Vinh (Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0985.004.755

Lm. Fx. Phan Văn Quyền
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Thanh Tân (Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt.

Lm. Phanxicô X. Đinh Văn Quỳnh
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cửa Lò (Nghi Thủy, Tx. Cửa Lò, Nghệ An)
Đt. 0983.071.436

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Sang
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2014
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Giáo họ Thanh Hải  (Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 01263.625.570.

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Sáng (CM)
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Yên Lĩnh (Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2011
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Chợ Sàng (Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt: 0975.435.695

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Sáng
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Hòa Ninh (Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phù Kinh (Phù Hoa, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0932.278.877

Lm. Gioan B. Nguyễn Vạn Sáng
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Lưu Mỹ (Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Văn Thành (Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An)
Đt. 0982.751.399

Lm. Phêrô Phan Văn Sen
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Hoà Thắng (Thạch Tượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vĩnh Phước (Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0976.592.755

Lm. Phêrô Đinh Bạt Song
Năm sinh: 1977
Quê quán: Họ Bùi Chu, Gx. Xã Đoài
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân An (Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An)
Đt. 01693.768.864

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Sơn
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Cồn Cả (Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thuận Giang (Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0988.348.239

Lm. Antôn Đặng Đình Sĩ OFM
Năm sinh: 1966
Quê quán:
Thụ phong linh mục:
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Gia Hòa (Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Lm. Phaolô Đậu Tiến Sỹ
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đức Vọng (Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Đt. 0975.637.877

Lm. Gioan B. Nguyễn Thụy Sỹ
Năm sinh: 1962
Quê quán: Gx. Cầm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phi Lộc (Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An )
Đt. 0915.044.873


Lm. Phaolô Nguyễn Thiện Tạo
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Bảo Nham (Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Du học tại Rôma
Đt.

Lm. Antôn Hoàng Minh Tâm
Năm sinh: 1945
Quê quán: Gx. Giáp Tam (Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Giáo họ Phù Ninh (Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0905.120.434

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Kẻ Vang (Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Đông (Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0984.984.371

Lm. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Kẻ Vang (Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: ĐCV Vinh Thanh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0972.669.558

Lm. Phanxicô X. Võ Thanh Tâm
Năm sinh: 1932
Quê quán: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1963
Nơi phục vụ hiện nay: Nhà hưu dưỡng Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0982.181.326

Lm. Phêrô Phan Văn Tập
Năm sinh: 1960
Quê quán: Gx. Kẻ Vang (Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Ngô Xá (Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0986.603.457

Lm. Phêrô Nguyễn Như Thao

Năm sinh: 1968

Quê quán: Gx. Thượng Nậm (Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đồng Vông (Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An).

Đt. 0983.242.768

 

Lm. Antôn Nguyễn Đình Thăng
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Yên (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0383.612.112

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thắng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Vĩnh Yên (An Hoà, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay:
Đt. 0986.730.801

Lm. Giuse Phan Văn Thắng
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Lâm Xuyên (Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1998
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hội Yên (Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0984.929.137

Lm. Giuse Trần Nam Thắng
Năm sinh: 1965
Quê quán: Gx. Lãng Điền (Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đồng Sơn (Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0986.988.440

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Thanh
Năm sinh: 1929
Quê quán: Gx. Cẩm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1961
Hưu dưỡng tại họ Đồng Lăng, Gx. Cẩm Trường
(Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt: 0974.731.578

Lm. Antôn Nguyễn Quang Thanh
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Ngọc Liễn (TT Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An)

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thanh
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Mẫu Lâm (Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phú Linh (Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0983.546.881

Lm. Phêrô Trần Văn Thanh
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Yên Lý (Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Úc

Lm. Phêrô Lưu Văn Thành
Năm sinh: 1961
Quê quán: Gx. Phù Long (Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2000
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thượng Lộc (Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0979.130.641

Lm. Phêrô Trần Văn Thành
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tam Tòa (Tp. Đồng Hới, Quảng Bình)
Đt. 0907.928.692

Lm. Giacôbê Nguyễn Trọng Thể

Năm sinh: 1934
Quê quán: Gx. An Nhiên (Thạch Hạ, Tp. Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1992
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu tại An Nhiên
Đt. 0919.669.964

Lm. GB. Nguyễn Thanh Thiên

Năm sinh: 1980

Quê quán: Gx. Yên Đại (Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phú Xuân (Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đt. 0983.517.798

 

Lm. Phaolô Nguyễn Chí Thiện
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Kinh Nhuận (Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trung Quán (Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình)
Đt. 0912.843.408

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thiện

Năm sinh: 1979

Quê quán: Gx. Gia Hưng (Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Sen Bàng (Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).

Đt. 0972.999.958

 

 

Lm. Phêrô Nguyễn Huy Thiết
Năm sinh: 1940
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1981
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu dưỡng (Giáo họ Tân Thành, Gx. Trại Lê)
Đt. 0905.931.747

Lm. Giuse Trần Thuật
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Kim Lâm (TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Dũ Lộc (Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Đt. 0984.516.418

Lm. Gioan B. Nguyễn Đình Thục
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Bình Thuận (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Song Ngọc (Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0988.821.327

Lm. Giuse Trương Văn Thực

Năm sinh: 1983

Quê quán: Gx. Tam Trang (Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cồn Nâm (Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Đt. 0985.020.806

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thương

Năm sinh: 1976

Quê quán: Gx. Cẩm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh LÆ°u,  Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trang Đen (Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An).

Đt. 0989.272.529

 

Lm. Bênađô Trần Xuân Thùy
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Nhân Hoà (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)

Lm. Phaolô Nguyễn Xuân Tính
Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2007
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Khe Sắn (Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Đt. 0986.905.741

Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh
Năm sinh: 1981
Quê quán: Gx. Tân Phong (Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cồn Sẻ (Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt.
0962.586.911.


Lm. Antôn Trần Quốc Toản
Năm sinh:
Quê quán: Gx. Gia Hòa
Thụ phong linh mục:
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Dũ Thành (Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Đt.

Lm. Giuse Tô Văn Toản

Năm sinh: 1982

Quê quán: Gx. Đức Lân (Hùng Thành, Yên Thành, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Đại (Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An)

Đt. 01689.499.606

 

Lm. Bênađô Vũ Sĩ Tráng
Năm sinh: 1945
Quê quán: Họ Hạ Nguyên, Gx. Thuận Nghĩa
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vĩnh Yên (An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0383.791.391


Lm. Phêrô Trần Phúc Trì

Năm sinh: 1979

Quê quán: Gx. Kim Lâm (Thị Trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đông Cường (Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Đt. 0974.771.428

 

Lm. Giuse Phạm Đình Trị

Năm sinh: 1977

Quê quán: Gx. Bột Đà (Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Vĩnh (thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Đt. 0914.669.269

 

Lm. Phêrô Đậu Đình Triều
Năm sinh: 1923
Quê quán: Gx. Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1957
Hưu dưỡng tại Gx. Văn Hạnh (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh)
Đt. 0393.850.756


Lm. Phaolô Vũ Văn Triều
Năm sinh: 1979
Quê quán: Gx. Hội Nguyên (Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kim Lũ (Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Đt. 0973.730.115.

Lm. Gioan B. Trần Văn Trinh
Năm sinh: 1963
Quê quán: Họ Ngọc Thành, Gx. Xã Đoài
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tiếp Võ (Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)
Đt. 0989.851.698

Lm. Antôn Nguyễn Quang Trung
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vạn Lộc (Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An)
Đt. 0988.821.327

Lm. Giuse Nguyá»…n Quang Trung

Năm sinh: 1972
Quê quán: Họ Bùi Chu, Gx. Xã Đoài
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Dĩ Lệ (Quỳnh Lộc, Hoàng Mai, Nghệ An)
Đt. 0988.703.123

Lm. Giuse Phan Đình Trung
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Xuân Tình (Hộ Độ, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thịnh Lạc (Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0972.218.172

Lm. Giuse Trần Chính Trực
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Phú Linh (Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Hội (Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Đt. 0989.678.456

Lm. Giuse Chu Đình Trường

Năm sinh: 1982

Quê quán: Gx. Đạo Đồng (Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Bàn Thạch (Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An).

Đt. 0986.738.113


 

Lm. Phêrô Lê Hữu Trường

Năm sinh: 1976

Quê quán: Gx. Đông Yên (Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Khe Gát (Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).

Đt. 0986.579.788

 

Lm. Phaolô Hồ Văn Trường

Năm sinh: 1980

Quê quán: Gx. Vạn Lộc (Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Hòa (Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Đt. 0908.616.333

 

 

Lm. Antôn Lê Xuân Trường
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Linch (Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Đt.

Lm. Giuse Trương Văn Trường
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Hội Yên (Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2005
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lộc Mỹ (Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0912.884.396

Lm. Giuse Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Tân Lộc (Thị xã Cửa Lò, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Phong (Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0912.435.312

Lm. Gioan B. Nguyễn Huy Tuấn
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tràng Lưu (Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0976.024.469

Lm. Antôn Nguyễn Quang Tuấn
Năm sinh: 1974
Quê quán: Họ Trung Hậu, Gx. Xã Đoài
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trang Cảnh (Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0989.803.889


Lm. JB. Nguyễn Quốc Tuấn
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Du học
Đt.

Lm. Phêrô Bùi Minh Tuệ OFM
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Thuận Giang (Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gh. Yên Lĩnh, Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đt. 0974.897.098

Lm. Fx. Chu Đức Tuệ
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Đức Lân (Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Thịnh (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0983.864.336

Lm. Phêrô Trần Tùng
Năm sinh: 1941
Quê quán: Gx. Kim Lâm (Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Gia Phổ (TT Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 01234.147.199

Lm. Phêrô Nguyễn Thái Từ
Năm sinh: 1954
Quê quán: Gx. Ngô Xá (Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nghĩa Yên (Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Đt. 0912.052.713

Lm. GB. Hoàng Văn Tự

Năm sinh: 1982

Quê quán: Gx. Đồng Vông (Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hòa Mỹ (Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Đt. 0977.388.448

 

Lm. Gioan B. Nguyễn Minh Tường
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Lộc Thuỷ (Thạch Long,Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nghĩa Yên (Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Đt. 0972.958.543

Lm. Phêrô Phạm Huy Tường
Năm sinh: 1932
Quê quán: Gx. Quan Lãng (Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1966
Hưu dưỡng tại Nhà hưu TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0169.328.7460

Lm. Antôn Trần Đình Văn
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Hậu Thành (Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vĩnh Hòa (Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0986.947.057

Lm. Phêrô Ngô Đức Viết
Năm sinh: 1959
Quê quán: Gx. Mô Vĩnh (Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ an)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hiền Môn (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0973.102.747

Lm. Giêrađô Nguyễn Nam Việt
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Phú Yên (An Hoà, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Du học Mỹ
Email: namviet284@gmail.com

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0933.181.654

Lm. Giuse Nguyễn Xuân Vinh
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Sơn Trang (Quỳnh Trang, Hoàng Mai, Nghệ An)
Đt. 0984.735.916

Lm. Giuse Nguyễn Xuân Vinh
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Yên Đại (Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Giáo họ Khe Ngang  (Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0978.013.913.

Lm. Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Ngọc Long (Công Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0912.626.448


Lm. Bonaventura Trương Văn Vút
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Nhân Thọ (Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Sơn Lâm (Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Đt. 01668565449

Lm. Phêrô Nguyễn Bình Yên
Năm sinh: 1944
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trừng Hải (Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0935.347.676

 

 

Lm. Giuse Thái Viết Yên

Năm sinh: 1982

Quê quán: Gx. Mỹ Khánh (Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đồng Tâm (Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Đt. 0973.111.563URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8620

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net