Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Số liệu thống kê Giáo Hội toàn cầu (5)
01.05.2008

.

IV. TỔNG KẾT GIÁO HỘI TOÀN CẦU VỀ MẶT GIÁO DỤC, XÃ HỘI VÀ BÍ TÍCH

(Tính đến hết 1-1-2005)

Mục

Châu Phi

Bắc Mỹ

Nam Mỹ

Châu Á

Châu Âu

Châu Đại Dương

Tổng cộng

Nhà trẻ

11.102

8.306

6.749

12.918

22.809

1.189

63.073

Trẻ em

1.014.584

859.048

948.229

1.714.162

1.683.150

92.942

6.312.115

Tr.tiểu học

31.130

14.231

10.036

15.502

17.187

3.004

91.090

Học sinh

11.985.381

829.758

3.443.362

4.964.853

3.176.389

639.042

25.038.785

Tr.Trung học

7.968

4.030

6.925

8.676

10.008

670

38.277

Học sinh

3.021.647

1.590.434

2.087.703

4.972.926

3.815.610

379.853

15.868.173

Sv ĐH/ CĐ

55.753

399.559

176.325

954.763

235.740

8.009

1.830.149

Cơ sở xã hội

15.424

18.534

22.845

20.090

34.836

2.324

114.053

Bệnh viện

953 

1.020

746

1.136

1.221

170

5.246

Trạm xá

4.922

2.894

2.598

3.637

2.677

496

17.224

Trại phong

236

17

49

341

3

2

648

Viện D.lão

638

1.914

1.928

1.835

8.158

454

14.927

Cô nhi viện

1.675

970

1.457

3.104

2.887

70

10.163

Viện Đ.dưỡng

1.236

1.280

2.711

3.217

2.396

92

10.932

TT.TV.H.Nhân

1.407

2.971

2.578

1.074

5.531

305

13.866

TT GD.X.Hội

2.568

5.689

7.742

4.032

9.818

682

30.531

Các TT khác

1.789

1.779

3.036

1.714

2.145

53

10.516

Rửa tội

3.474.749

3.874.415

4.501.862

2.580.416

2.374.087

123.412

16.928.941

Dưới 7 tuổi

2.244.582

3.599.978

3.893.547

2.182.384

2.296.805

109.429

14.326.725

Trên 7 tuổi

1.230.167

274.437

608.315

398.032

77.282

13.983

2.602.216

Hôn phối

341.184

663.708

596.848

610.383

842.897

23.191

3.078.211

Cùng TG

302.258

589.931

580.112

552.790

776.513

14.659

2.816.263

Ngoài TG

38.926

73.777

16.736

57.593

66.384

8.532

261.948

 

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2176

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net