Tháng Mười--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12

---------------Năm 2017

Những điều cần biết trước
1 Tr
Thứ Hai tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Tê rê xa Hài Đồng Giê su, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
Bổn mạng các xứ truyền giáo
22-8
Mậu Tuất
2 Tr
Thứ Ba tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ các Thiên thần hộ thủ
23-8
3 X
Thứ Tư tuần XXVI Mùa Thường Niên
24-8
4 Tr
Thứ Năm tuần XXVI Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi
25-8
5 X
Thứ Sáu tuần XXVI Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
26-8
6 X
Thứ Bảy tuần XXVI Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Thánh Brunô, linh mục
27-8
7 Tr
Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên
Mừng Trọng Thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thánh Vịnh Tuần III
Viếng nhà thờ hưởng đại xá
Bùi Ngõa, Cồn Cả, Lộc Thủy (NA), Tiếp Võ chầu lượt
28-8
8 X
Thứ Hai tuần XXVII Mùa Thường Niên
29-8
9 X
Thứ Ba tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Điônixiô, giám mục và các bạn tử đạo; Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục
1-9
Mậu Tuất
10 X
Thứ Tư tuần XXVII Mùa Thường Niên
2-9
11 X
Thứ Năm tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng
3-9
12 X
Thứ Sáu tuần XXVII Mùa Thường Niên
4-9
13 X
Thứ Bảy tuần XXVII Mùa Thường Niên
5-9
14 X
Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Ngọc Long, Đồng Kén, Trang Đen, Đồng Tâm, Bình Thuận chầu lượt
6-9
15 Tr
Thứ Hai tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Têrêxa Avila, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
7-9
16 X
Thứ Ba tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh Hedviga, nữ tu và Thánh Magarita Maria Alacoque, trinh nữ
Thánh Giêrađô, tu sĩ
8-9
17 Đ
Thứ Tư tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, giám mục, tử đạo
9-9
18 Đ
Thứ Năm tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Luca, Thánh sử
2Tm 4, 9-17a; Lc 10, 1-9
10-9
19 X
Thứ Sáu tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo, Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục
11-9
20 X
Thứ Bảy tuần XXVIII Mùa Thường Niên
12-9
21 X
Chúa Nhật XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo.
(Được cử hành lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc).
Hội Nguyên, Tân Yên, Đồng Vông chầu lượt
13-9
22 X
Thứ Hai tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng
14-9
23 X
Thứ Ba tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Gioan Capestranô, linh mục
15-9
24 X
Thứ Tư tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Antôn Maria Claret, Gm
16-9
25 X
Thứ Năm tuần XXIX Mùa Thường Niên
17-9
26 X
Thứ Sáu tuần XXIX Mùa Thường Niên
18-9
27 X
Thứ Bảy tuần XXIX Mùa Thường Niên
19-9
28 X
Chúa Nhật XXX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Hội Yên, Trung Hậu, Cự Tân chầu lượt
20-9
29 X
Thứ Hai tuần XXX Mùa Thường Niên
21-9
30 X Thứ Ba tuần XXX Mùa Thường Niên 22-9
31 X Thứ Tư tuần XXX Mùa Thường Niên
Tối bế mạc Tháng Mân Côi. Vào Tháng cầu cho các linh hồn
23-9