Tháng Tám--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2017

Những điều cần biết trước
1 Tr
Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Anphong Maria Ligori, Gm Tiến sĩ HT
10-06
Đinh Dậu
2 X
Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên
Thánh Eusebiô Vercelli, Gm và Thánh Phêrô Giulianô Eymard, Lm
11-06
3 X
Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
12-06
4 Tr
Thứ Sáu tuần XVII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vinaney, linh mục. Quan thầy các cha xứ.
13-06
5 X
Thứ Bảy tuần XVII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Cung hiến Thánh đường Đức Maria
14-06
6 Tr
Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Chúa Hiển Dung
Viếng nhà thờ hưởng ơn đại xá Portiunculo
Khai mạc Tuần 9 ngày dọn mừng Lễ Quan Thầy Giáo phận
(Nhằm ngày Chúa nhật, miễn ăn chay)
Lâm Xuyên, Mỹ Dụ, Chân Thành, Dụ Thành, Tràng Lưu, Ngô Xá, Tam Trang chầu lượt
15-06
7 X
Thứ Hai tuần XVIII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Thánh Xystô II, Gh. và các bạn tử đạo; Thánh Gaêtanô, Lm
16-06
8 Tr
Thứ Ba tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Đa Minh, Lm
17-06
9 X
Thứ Tư tuần XVIII Mùa Thường Niên
Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ, tđ.
18-06
10 Đ
Thứ Năm tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Lôrensô, Phó tế, tđ
19-06
11 Tr
Thứ Sáu tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Clara, trinh nữ
20-06
12 X
Thứ Bảy tuần XVIII Mùa Thường Niên
Thánh Gioanna Chantal, nữ tu
21-06
13 X
Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Cẩm Trường, Hòa Mỹ, Đan Sa, Trung Quán chầu lượt
22-06
14 Đ
Thứ Hai tuần XIX Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Maximilianô Kôlbê, Lm.Tđ.
23-06
15 Tr
Thứ Ba tuần XIX Mùa Thường Niên
ĐỨC MẸ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN TRỜI
. Lễ Trọng
Quan Thầy Giáo phận VINH

Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân
(Đọc lời khấn dâng Giáo phận cho Đức Mẹ sau lời nguyện hiệp lễ)
24-06
16 X
Thứ Tư tuần XIX Mùa Thường Niên
Thánh Stêphanô Hungary
25-06
17 X
Thứ Năm tuần XIX Mùa Quanh Năm
26-06
18 X
Thứ Sáu tuần XIX Mùa Quanh Năm
27-06
19 X
Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên
Thánh Gioan Euđê, Lm
28-06
20 X
Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Lãng Điền, Ngọc Liễn, Mỹ Hòa chầu lượt
29-06
21 Tr
Thứ Hai tuần XX Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Piô X, Giáo hoàng
30-06
22 Tr
Thứ Ba tuần XX Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương
01-07
Đinh Dậu
23 X
Thứ Tư tuần XX Mùa Thường Niên
Thánh Rosa Lima, Đt
02-07
24 Đ
Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
03-07
25 X
Thứ Sáu tuần XX Mùa Thường Niên
Thánh Lu-y và Thánh Giuse Calaxan, linh mục
04-07
26 X
Thứ Bảy tuần XX Mùa Thường Niên
05-07
27 X
Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Xuân An, Thượng Lộc, Cồn Sẻ, Vĩnh Hội, Quèn Đông chầu lượt
06-07
28 Tr
Thứ Hai tuần XXI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Augustinô, Gm. Tiến sĩ HT
07-07
29 Đ
Thứ Ba tuần XXI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
08-07
30 X Thứ Tư tuần XXI Mùa Thường Niên 09-07
31 X
Thứ Năm tuần XXI Mùa Thường Niên
10-07