Tháng Ba-------------- 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

-------------Năm 2017

Những điều cần biết trước
01 Tm
Thứ Tư LỄ TRO
Khai mạc Mùa Chay.
Ăn chay kiêng thịt
Thánh Vịnh Tuần IV
04-02
Đinh Dậu
02 Tm
Thứ Năm sau Lễ Tro. Đầu Tháng
05-02
03 Tr
Thứ Sáu sau Lễ Tro. Đầu Tháng
Kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài
Tại Nhà thờ Chính Tòa và các nhà nguyện thuộc TGM: Lễ trọng
Tại các Nhà thờ khác trong Giáo phận: Lễ kính
(Các bài đọc lấy trong phần chung Cung hiến Thánh Đường)
06-02
04 Tm
Thứ Bảy sau Lễ Tro. Đầu Tháng
Thánh Casimir
07-02
05 Tm
Chúa Nhật I Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần I
Yên Lạc, Cam Lâm, Phù Kinh chầu lượt
08-02
06 Tm
Thứ Hai tuần I Mùa Chay
09-02
07 Tm
Thứ Ba tuần I Mùa Chay
Thánh Perpetua và Felicita, Tđ
10-02
08 Tm
Thứ Tư tuần I Mùa Chay
Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ
11-02
09 Tm
Thứ Năm tuần I Mùa Chay
Thánh Phanxica Rôma, Nữ tu
12-02
10 Tm
Thứ Sáu tuần I Mùa Chay
13-02
11 Tm
Thứ Bảy tuần I Mùa Chay
14-02
12 Tm
Chúa Nhật II Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần II

Vạn Phần, Nhân Hòa, Tân Thành, xứ Chày chầu lượt
15-02
13 Tm
Thứ Hai tuần II Mùa Chay 
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013)
16-02
14 Tm
Thứ Ba tuần II Mùa Chay 
17-02
15 Tm
Thứ Tư tuần II Mùa Chay
18-02
16 Tm
Thứ Năm tuần II Mùa Chay
19-02
17 Tm
Thứ Sáu tuần II Mùa Chay
Thánh Patriciô, Gm.
20-02
18 Tm
Thứ Bảy tuần II Mùa Chay
Th. Syrilô Gm. Jerusalem, tiến sỹ Ht.
21-02
19 Tr
Chúa Nhật III Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần III
Kỷ niệm ngày Đăng Quang Đức Giáo Hoàng Phanxicô (2013)
Phú Xuân, Hậu Thành, Tân Mỹ chầu lượt
22-02
20 Tm
Thứ Hai Tuần III Mùa Chay
THÁNH GIUSE BẠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ Trọng
Lễ cho giáo dân
Quan Thầy Hội Dòng Mến Thánh Giá
23-02
21 Tm
Thứ Ba tuần III Mùa Chay
24-02
22 Tm
Thứ Tư tuần III Mùa Chay
25-02
23 Tm
Thứ Năm tuần III Mùa Chay
Thánh Turibius đệ Mogrovejo, Gm
26-02
24 Tm
Thứ Sáu tuần III Mùa Chay
27-02
25 Tr
Thứ Bảy tuần III Mùa Chay
LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng
Trong Thánh lễ, khi đọc Kinh Tin Kính, phải bái quỳ khi đọc: "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần... và đã làm người".
28-02
26 Tm
Chúa Nhật IV Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần IV
(Hôm nay có thể mặc lễ phục màu hồng)
Trang Cảnh, Thổ Hoàng chầu lượt
29-02
27 Tm
Thứ Hai tuần IV Mùa Chay
30-02
28 Tm
Thứ Ba tuần IV Mùa Chay
01-03
Đinh Dậu
29 Tm
Thứ Tư tuần IV Mùa Chay
02-03
30 Tm
Thứ Năm tuần IV Mùa Chay
03-03
31 Tm
Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay
Tối bế mạc Tháng Ông Thánh Giuse
04-03